KAM

Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering is een KAM-beheerssysteem ingevoerd. Hierin zijn alle functieeisen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, werkinstructies, processen en eisen uit relevante wetgeving en normen opgenomen. Dit systeem is altijd actueel en wordt middels periodieke audits getoetst aan de wettelijke eisen, maatschappelijke verwachtingen en geldende normen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de door BVR Groep BV behaalde certificaten en erkenningen.

Periodieke controles

Door middel van onderzoek (risico-inventarisatie en -evaluatie, audits), managementbeoordelingen en inspecties wordt periodiek gecontroleerd of gemaakte afspraken worden nagekomen en de beoogde resultaten worden bereikt. Gewenste verbeteringen worden in meetbare doelstellingen vastgelegd. Het opzetten, invoeren en onderhouden van het KAM-systeem is de verantwoordelijkheid van de daartoe aangewezen bedrijfsleider, met ondersteuning van de Manager KAM, Personeel & Organisatie.

BVR Groep BV legt de lat nog hoger

Bij de uitvoering van het KAM-beleid legt BVR Groep BV de lat waar mogelijk hoger dan hetgeen er conform de nationale wet-/regelgeving nageleefd dient te worden. Ook wordt zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord gehandeld. De bedoeling is om persoonlijk letsel, beroepsziekten, materiële schade, milieuschade en afwijkingen aan producten te voorkomen door goed management en een actieve bijdrage van alle betrokkenen. Om die reden zijn instructie, overleg en toezicht met de dagelijkse bedrijfsvoering van BVR Groep BV verweven.

Informeren over het KAM-systeem

Binnen BVR Groep BV geldt de Nederlandse taal als voertaal. Dit geldt dus ook voor onderaannemers. Medewerkers worden via overleg en interne publicaties geïnformeerd over het KAM-systeem en mogelijke wijzigingen met betrekking tot maatschappelijke aspecten, alsook over milieu- en klanteisen. Externe belanghebbenden worden desgewenst over het KAM-beleid geïnformeerd.

Uitvoering en begeleiding

Alle leidinggevende, uitvoerende en controlerende medewerkers – ongeacht hun positie binnen de organisatie – zijn verplicht hun werkzaamheden conform het KAM-systeem uit te voeren.

Indien werknemers onverhoopt geconfronteerd worden met ziekte/ongeval, direct of indirect vanwege de eigen bedrijfsvoering, zal alles in het werk worden gesteld om hen gedurende het hersteltraject intensief te begeleiden en desgewenst aangepast werk aan te bieden binnen of buiten de organisatie.